Trách nhiệm cộng đồng

Với triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội”, Bình Thuận chú trọng sử dụng các nguồn nguyên liệu tái tạo trong sản xuất, luôn đồng hành với bảo vệ môi trường; đóng góp cho cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động từ thiện, ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức cá nhân; vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người và sự phát triển bền vững của xã hội.