NOVEMBER RECRUITMENT NEWSLETTER

APPLICATIONS AT FACTORY 𝐓𝐚̣𝐢 𝗗𝗛𝗣 – Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 – 𝐇𝐚̉𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 – 02 Nhân viên

FACTORY SYSTEM

© 2021 Tập Đoàn Nhựa Bình Thuận - All Rights Reserved